PinksterPodcast

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen’ zijn waarschijnlijk Jezus’ laatste woorden op aarde (Matteüs 28:19), vlak voor Zijn hemelvaart. Daarmee krijgt deze mooie en belangrijke opdracht extra diepgang: vertel het goede nieuws aan alle volken, ver weg én dichtbij.

Na Jezus’ hemelvaart volgt Pinksteren: de geboorte van de wereldwijde kerk. Met de uitstorting van de Heilige Geest is de missionaire roeping van kerken de corebusiness voor kerken.
Tegelijk is die missionaire roeping soms ook een zoektocht: hoe geef je hier – zowel als lokale kerkgemeenschap, als in je eigen leven – vorm aan? Vanuit het Missieloket – gevormd door de Commissie Missionaire Steunverlening, Kerkpunt en Verre Naasten – ondersteunen en stimuleren we lokale kerken om de missionaire handschoen op te pakken en Gods bevrijdende boodschap delen met mensen in hun eigen omgeving of samenleving.

In de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren willen we de Nederlandse Gereformeerde Kerken uitdagen extra stil te staan bij hun corebusiness. Daarvoor hebben we verschillende mogelijkheden voorhanden.

Getuigenissen in onze PinksterPodcast
In ons werk voor het Missieloket horen we veel mooie getuigenissen van mensen die – geraakt door het evangelie – in beweging zijn gezet door de Heilige Geest. Daarvan hebben we er tien opgenomen voor onze PinksterPodcast. Stuk voor stuk levensechte verhalen uit o.a. Utrecht (Willem van der Deijl over ‘ontworteling’) en Den Haag (Peter Strating, pastor voor ‘mensen-zonder-kerk’) die inspireren om ook zelf aan de slag te gaan.

Vanaf vrijdag 19 mei t/m zondag 28 mei worden de getuigenissen dagelijks gedeeld. De bestanden zijn te downloaden via www.missieloket.nl/pinksteren. Verder plaatsen we hier in de week voor Hemelvaart gespreksmateriaal om in de huiskring aan de slag te gaan met onze PinksterPodcast.

Bericht van Inlia: Niet meer bang hoeven zijn (als je een politieauto ziet)

Kent u haar nog? “Ik heb geluk”, zei de tengere, jonge Jeannie uit Congo in mei 2021, hoewel ze toen – na 9 jaar hier! – nog steeds geen verblijfsvergunning had. Steeds opnieuw bewees ze wie ze was en wat ze had doorgemaakt, steeds opnieuw had de IND een nieuwe reden om haar asielverzoek af te wijzen. Maar ze prees zich gelukkig met haar studie sociaal werk. Inmiddels heeft ze haar diploma. En: een verblijfsvergunning!

Sinds een paar dagen heeft ze het bericht: ze heeft asiel gekregen. “Ik kan het eigenlijk nog niet geloven”, zegt ze zacht. “Ik mag zijn.” Het ongeloof klinkt nog door in haar stem. Elf jaar lang leeft ze hier in onzekerheid. Iedere dag bezig met de basis van het bestaan, met overleven. Niet vooruit kunnen denken, geen plannen kunnen maken voor later. Afwachten wat er over je beslist wordt.

We publiceren haar verhaal in 2021 als voorbeeld van een wantrouwende overheid die asielzoekers bij voorbaat behandelt als leugenaars, regels rigide toepast en de menselijke maat vergeet: onrecht in het vreemdelingenrecht.

Bodyguards
Vanaf haar twintigste is ze hier. Gevlucht voor afgrijselijke geweldsuitbarstingen tegen haar groep, de Banyamulenge. Eerst geloven de Nederlandse autoriteiten niet dat ze Banyamulenge is. “Toen ik dat bewezen had, geloofden ze niet wat ik had meegemaakt.” Als de IND toch moet erkennen dat ze niet terug kan naar Oost-Congo, stelt de dienst dat ze wel in hoofdstad Kinshasa kan wonen. Want daar wonen wat Banyamulenge, met bodyguards.

Dat Jeannie die niet kan betalen, doet er kennelijk niet toe. INLIA helpt haar met het inschakelen van onderzoekers die over de situatie in Kinshasa kunnen rapporteren. Deze onderzoekers en ook de UNHCR oordelen dat Kinshasa geen veilige plek is voor een Banyamulenge vrouw alleen. Met deze verklaringen start ze een nieuwe procedure, en wint.

Verdoofd
Direct als ze het nieuws krijgt, belt ze met jurist Pieter van INLIA, “Maar eigenlijk geloofde ik het nog niet. Ik was verdoofd.” Als je al zo lang in stress leeft, is het gek als die ineens wegvalt. Ook heel raar: niet meer bang hoeven zijn als je een politieauto ziet. “Alles voelt anders, alles.” Je begint je af te vragen wie je nu bent, want stress en onzekerheid hebben je bepaald.

Ze heeft het nog niet eens gevierd.  Nog niet kúnnen vieren. Misschien straks, als ze het papiertje daadwerkelijk in handen heeft. Plannen maken, dat begint al wel te komen. Ze heeft nog nooit op zichzelf gewoond, nog nooit een eigen plek gehad. “Dat wil ik heel graag. Alles verwerken, tot rust komen.” En daarna aan het werk.

Ze zíen je
Dat diploma sociaal werk heeft ze niet voor niets gehaald. Jaren heeft ze zich erop verheugd om te kunnen werken. Jaren van doorzetten, knokken. En straks kan het: dagelijks mensen helpen. Anderen helpen om hun leven richting te geven, dat is wat ze wil. “Dat is toch prachtig?” Ze herhaalt het nog maar eens: “Straks kan het echt.”

Dertig jaar is ze, nu haar nieuwe leven eindelijk begint. “Maar ik hoef niet helemaal vanaf niks te beginnen! Ik ben zo blij met de mogelijkheden die ik kreeg: studie, stage, een netwerk om me heen.” Ze is INLIA heel dankbaar – niet alleen voor de hulp, de steun, het onderdak: “De mensen van INLIA zíen je, dát is het allerbelangrijkste.”

Klik hier om alle artikelen van Inlia te kunnen lezen.

do 11 mei – ledenvergadering Zuid-Afrika Mission

Op donderdag 11 mei wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Zuid-Afrika Mission gehouden. We zijn blij dat we elkaar dit jaar weer kunnen ontmoeten in Zuidhorn.

Iedere belangstellende vanuit onze achterban is van harte welkom, dus zowel een afvaardiging van de kerkenraad, maar nadrukkelijk ook gemeenteleden. Dit om betrokken te kunnen blijven bij het werk dat met ondersteuning van onze kerken in Zuid-Afrika gebeurt.

In de bijlagen vindt u de agenda het jaaroverzicht van 2022 en de notulen van de vorige ALV.

Agenda ALV Zuid-Afrika Mission 11-05-2023 Zuidhorn

Zuid-Afrika Mission – jaaroverzicht 2022

Notulen van de ALV van donderdag 19 mei 2022 te Zuidhorn

vr 12 mei – Informatiebijeenkomst (nieuwe kerkverband)

Op D.V. vrijdagavond 12 mei 2023 organiseert de Studiegroep Midden Nederland in de Rank in Zuidhorn een informatiebijeenkomst over het samen gaan van de kerkverbanden GKv en NGK in het nieuwe kerkverband de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NeGK).

Het overgrote deel van de plaatselijke kerken die deel uitmaakten van de kerkverbanden van de GKv en van de NGK zijn vanaf 1 mei 2023 aangesloten bij het nieuwe kerkverband NeGK. Enkele plaatselijke kerken hebben aangegeven niet mee te gaan met deze fusie.

Mr. Pieter Pel en ds. Rob Visser zullen als sprekers aan de bijeenkomst meewerken. Na de pauze is er een forum met daarin de beide sprekers, Koos Roorda en Jan Jarig van der Tol. Ds. Sipke Alserda zal de bijeenkomst als voorzitter leiden.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, u bent welkom vanaf 19.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunnen schriftelijk vragen worden ingediend op de avond of vooraf.

Het kerkgebouw De Rank staat aan de Westergast 8, 9801 AZ Zuidhorn Als u ons vooraf wilt laten weten dat u komt, stellen wij dat zeer op prijs. Maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Ter bestrijding van de kosten wordt er een collecte gehouden.

Vanuit Zuidhorn aan de Studiegroep Midden Nederland gevraagd nogmaals een informatiebijeenkomst te organiseren. Eerder, eind 2018 , organiseerde de Studiegroep in Zuidhorn een bijeenkomst waarin ds. Rob Visser sprak over de kerkelijke situatie in Nederland 2018. Hij deed dat onder de titel: HOE KON HET GEBEUREN? Vervolgens sprak dr. Pieter Boonstra begin 2019 onder de titel: WAT IS ER GEBEURD? over het besluit tot openstelling van alle ambten voor vrouwen. Twee maanden later besteedde Jan Jarig van der Tol aandacht aan de synodebesluiten van Meppel 2017, in het bijzonder over het komen tot eenheid van de GKv met de NGK. Zijn lezing droeg de titel: Onderzoek en beproef de geesten en strijdt zo de goede strijd en wees vooral wijs met je rijkdom!

We zijn nu vier jaren verder. Jaren waarin op het kerkelijk erf heel veel is gebeurd. Op 12 mei zal terug worden gekeken en naar voren gezien. Daarbij zal vooral aandacht besteed worden aan wat er veranderd is in de GKv en wat er met de nieuwe kerkorde in het nieuwe kerkverband verder veranderen kan in de plaatselijke kerken. Ook zal gekeken worden naar hoe de onderlinge verhoudingen in classes en regionale vergaderingen waren en hoe die in het nieuwe kerkverband gaan worden. O.a. wat er verandert in het samenleven als kerken in het nieuwe kerkverband. In het bijzonder welke gevolgen die veranderingen hebben en kunnen hebben voor leer en leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord zoals de kerk ontvangen heeft in de Heilige Schrift En wat het gaat betekenen voor het op elkaar toezien, het heilig houden van de tafel van de Here, de plaats en status van de Drie Formulieren van Eenheid. Wat het betekent voor de prediking, de invulling van kerkdiensten tot eer van God en het onderwijs aan de jeugd, de ambtsdienst en het samenleven als gemeente.

Studiegroep Midden Nederland,
studiegroepmiddennederland@gmail.com
tel: 06-53672343
http://www.studiegroepmiddennederland.nl

De Nederlandse Gereformeerde Kerken: hoopvol onderweg in Gods wereld

“Wat gescheurd was, wordt weer heel”

Op 1 mei ontstaat een nieuwe kerkgemeenschap, voortkomend uit de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Ruim vijftig jaar lang hebben deze twee kerkgenootschappen naast elkaar bestaan. Op 1 mei 2023 gaan ze samen verder onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken, afgekort NGK. Deze twee kerken slaan een bladzijde om. Er verschijnt een nieuwe pagina, een nieuw hoofdstuk waaraan ze samen verder schrijven.

Dat nieuwe hoofdstuk zat er al een tijdje aan te komen. Je kon op de vorige bladzijden al expliciet lezen over herstel. Mensen die om verschil van inzicht uit elkaar gegaan waren, zochten elkaar in de afgelopen jaren weer op. Onrecht dat plaatsgevonden had, werd erkend en beleden. Een aantal kerken die in één stad, dorp of regio naast elkaar bestonden, ging steeds intensiever samenwerken. Stukje bij beetje werd wat gescheurd was weer heel, in persoonlijke verhoudingen en tussen plaatselijke kerken. Op andere plaatsen is het herstel nog pril of moet er nog een begin mee gemaakt worden.

Het nieuwe hoofdstuk begint ook niet met een blanco pagina. Regionaal vinden we elkaar in nieuwe verbanden en landelijk is er nu dus de nieuwe kerkgemeenschap. Maar plaatselijke kerken kunnen de tijd nemen die ze nodig hebben om aan deze nieuwe passage te beginnen, ze bepalen zelf de komende jaren hoe de eenheid vorm krijgt. Zij mogen daar rustig aan bouwen, in hun eigen tempo.

Ergens in het grote en hoopvolle verhaal van schepping tot vrederijk heeft het ontstaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken een plaats. Jezus Christus, Gods Zoon die de liefde in eigen persoon is, is ook in het nieuwe hoofdstuk van deze nieuwe kerk de hoofdpersoon. Hij regeert als koning vanuit de hemel, Hij is met zijn Geest aan het werk in deze wereld, in mensen en in kerken. Hij werkt toe naar zijn eeuwige rijk van vrede. Alles wat deze nieuwe kerk nodig heeft, mogen we van Hem verwachten.

Twee kerkgemeenschappen worden één en gaan samen een nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis schrijven. Het zal mensen blij of juist verdrietig maken, of misschien laat het sommigen wel helemaal koud; in Gods verhaal spelen hele verschillende personages een rol. God geeft ons aan elkaar om samen te ontdekken wat het betekent om uit genade en in vrijheid te leven. Met vallen en opstaan leren we om achter Christus aan te gaan en om te groeien in geloof, hoop en liefde. Met elkaar mogen we dat mooie verhaal waarin Jezus Christus de hoofdrol speelt doorvertellen: in woorden en in daden. We mogen het handen en voeten geven op onze eigen plek, in onze eigen stad of ons eigen dorp.

Boven het nieuwe hoofdstuk dat begint op 1 mei  schrijven we verwachtingsvol: ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld.’

Eenwording van NGK en GKv

Klik op de afbeelding voor het gesprek van Paul van der Velde & Henk van der Velde (vader en zoon, beiden predikant, de een in de NGK en de ander in de GKv) over het samengaan in de NGK.

Gedachtewisseling woensdag 10 mei

In de vorige Gedachtewisseling ging het over de zeven hoofdzonden, die samen te vatten blijken met “de mens wil zelf God zijn”. Ook ging het over de vraag wat Jezus daaraan gedaan heeft.

Op 10 mei komt het vervolg: Christus heeft ons bevrijd van een leven dat alleen maar om onszelf draait. Maar hoe ziet een bevrijd leven er dan uit? Wat zijn “christelijke deugden”, en welke daden horen daarbij? Bijvoorbeeld de zeven werken van barmhartigheid? En wat is het effect van Pinksteren?

Voor wie alvast wat wil lezen:

  • – de Bergrede
  • – lectuur over de Bergrede, bv een helder en handzaam boekje van W.R. van der Zee : Uit de Bergrede. Op Boekwinkeltjes.nl staan er nog 8 te koop
  • – Paulus over de “nieuwe mens” (bijvoorbeeld Gal. 5 , Ef. 4 en 5, 1 Cor. 6, 12 en 13, Rom. 6, 7 en 8)
  • – een artikel van Ad de Bruine in het ND van 16 april 2023

Voor degenen die alvast nieuwsgierig zijn naar de volgende Gedachtewisselingen:

  • 10 mei: het hiervoor genoemde onderwerp
  • 14 juni: excursie naar de Martinikerk. Schilder Egbert Modderman licht exclusief voor ons zijn schilderijen over “Zeven werken van Barmhartigheid” in die kerk toe.
  • September: waarschijnlijk “online veiligheid”
  • Oktober:  In het najaar van 2023 willen we het boek Naakte spiritualiteit van Brian McLaren bespreken.
    Jitske: ”Dit boek hebben we opgepikt na het lezen van een recensie in het Nederlands Dagblad (de vier seizoenen van het leven met God). Het boek is bedoeld om in etappes te lezen, te beleven en te oefenen. Vandaar nu al een uitnodiging (dan heb je de hele zomer tijd om het boek tot je te nemen). We komen in oktober bij elkaar voor een eerste gedachtewisseling over het boek en bekijken daarna samen hoe we de verdere bespreking het beste kunnen vormgeven. Wil je het boek eerst inkijken om te zien of deze boekbespreking wat voor jou is, dan kun je een berichtje sturen naar Jitske (06 8114 3817). Ook als je een pdf-bestand van de recensie wilt hebben, kun je dat aangeven.”

Zoals je kunt zien kijken we al verder vooruit. Maar voel jezelf vrij om een onderwerp aan te dragen dat bij je/jullie/ons speelt en dat misschien actueler is!

Grietje Wierenga
Martin de Vries

Liefst 20 kratten voor Dorpsinzameling Voedselbank Westerkwartier

Zaterdagmiddag 15 april jl. hielden we een dorpsinzameling voor de voedselbank. Wederom werd het een succes, liefst 20 kratten was de opbrengst; tevens mochten we zo’n 13000 Douwe Egberts punten en 10 volle boekjes van de Poiesz ontvangen. Fijn om te merken dat inwoners zo betrokken zijn en we zijn dan ook heel dankbaar voor deze opbrengst.

Ook het huis aan huis blaadje krijgen we veel positieve reacties op, maar om dit te doen hebben we zo’n € 75,- nodig, drukken van 800 blaadjes en bezorging via de dorpsslager. Afgelopen keer is het betaald door een inwoner die onbekend wenst te blijven, dank!

Wilt u particulier of via bedrijf de volgende inzameling over 4 maand sponsoren ?
U mag dan contact op met Jonna Kraima of Klaas Zuur.

Alle gevers hartelijk dank namens Voedselbank Westerkwartier.

Groet, Jonna en Klaas

Mooie resultaten mission-werk Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten in 2022

Zorg aan duizenden aidspatiënten; ondersteuning van het werk van vijf zendelingen en bijdragen aan school, opleiding en training van kinderen, jongeren en volwassenen (o.a. kerkleiders): wat gebeurde er veel in het mission-werk van Zuid-Afrika Mission afgelopen jaar!

Speciale aandacht ging het afgelopen jaar uit naar het Gerizim Community Center. Met steun van EO Metterdaad is in 2022 grond gereedgemaakt voor de bouw van het centrum (en afgelopen februari gestart met bouwen). Dit centrum komt tot stand in samenwerking met de mission-gemeente in Nellmapius (waar wij ds. George Mnisi steunen in zijn werk).

Als bestuur van Zuid-Afrika Mission zijn we dankbaar voor uw steun in 2022! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in ons jaarverslag.

Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten ondersteunt lokale kerken en christelijke organisaties in Zuid-Afrika, die de bevrijdende boodschap van Jezus uitdragen, in woorden én daden!

Bekijk ons online jaarverslag op https://verrenaasten.nl/zuid-afrika-mission voor concrete resultaten en om te zien waar én hoe Zuid-Afrika Mission werkt aan geloof delen wereldwijd!

Of bekijk het jaaroverzicht 2022 of het bedankt filmpje