Nieuws

Uit en voor de gemeente

Komende zondag vieren we het Pinksterfeest: de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest komt in mensen wonen. Vaak wordt dan gezegd: God de Vader is boven ons; Jezus de Zoon is naast ons en de Geest is in ons. God de Vader zorgt voor ons. Jezus werd mens, één van ons. Hij is bekend met ons leven. En de Geest inspireert ons en geeft ons geloof. De Geest is werkzaam, maar toch onzichtbaar. Niet voor niets wordt het vergeleken met de wind en is zijn teken een vuur. De wind zelf is onzichtbaar, maar je merkt het door de beweging en soms is het hoorbaar. Zo kunnen we de Geest merken door de vruchten, die Hij voortbrengt. Het is alsof God zegt: let op wat er van komt! De Geest brengt leven. Het wordt lente. Zoals bomen en struiken in de lente weer bladeren krijgen. Dat laat zien, dat ze niet dood maar levend zijn. Zo laat wat wij voortbrengen aan goede vruchten, zien dat we levende mensen zijn.

Eén van de vruchten van de Geest is geloof. Geloof waar je een getuigenis van kunt afleggen. Geloof dat je kunt belijden. Geloof dat van mensen samen is en wat je kunt delen. Maar datzelfde geloof, dat ook heel persoonlijk is. Anke Los zal van dat geloof komende zondag belijdenis afleggen. Na de dienst is er gelegenheid om haar hiermee te feliciteren. Er is voor heel de gemeente dan ook koffie na de dienst. Zo is er dan voor en na de dienst gelegenheid om iets te drinken. En om de afwas enigszins te beperken het verzoek om als je voor de dienst al iets drinkt, je kopje dan tijdens de dienst bij je te houden.

HJJP

Van de Kerkenraad

Op 6 mei jl. vergaderde de KR. Bij de opening stonden we stil bij het beeld van de druivenstam en haar ranken: samen éen geheel met Christus, onze Roerganger en Redder.

Tijdens een evaluatiebijeenkomst eind deze maand zal de stand van zaken en de koers van de begeleide transitie van ds. Pomp met hemzelf en diverse betrokkenen besproken worden.

Desgevraagd geven we een advies aan de Jeugdcommissie en bespreken we ons wel & wee als ambtsdragers. We praten elkaar bij over de inzet van onze Pastorale Bezoekers. Enkele pastorale aangelegenheden worden besproken.

De KR heeft de middagdiensten in Regioverband geëvalueerd. Nadat NGK Oldehove het vorige seizoen was afgehaakt, zijn deze diensten dit seizoen georganiseerd in samenwerking met NGK Enumatil en NGK Grijpskerk. Het bezoek vanuit NGK Aduard aan deze middagdiensten is uiterst beperkt. Tegelijkertijd zijn er andere mogelijkheden voor het volgen van een middagdienst: bv. in NGK Zuidhorn, maar ook via internet. De KR heeft besloten om m.i.v. zomer-’24 te stoppen met de organisatie van Regiodiensten in Aduard.

In 2018 is in GKv Aduard – n.a.v. het M/V-Synodebesluit van destijds – besloten tot de aanstelling van ook vrouwelijke ouderlingen en diakenen. Voor vrouwelijke preeklezers/predikanten bleek destijds minder draagvlak in de gemeente te bestaan.

Inmiddels zijn we zes jaar verder en achtte de KR het tijd voor een evaluatie en vervolgbesluit.

We hebben deze jaren de zegenrijke inzet van vrouwelijke ambtsdragers in Aduard mogen ervaren. Tijdens Ontmoetingsdiensten en gezamenlijke diensten met de PKN hebben we ook vrouwelijke voorgangers meegemaakt. In NGK-gemeenten in onze omgeving gaan ook vrouwelijke preeklezers en predikanten voor. De KR besluit om nu ook in NGK Aduard ruimte te bieden voor vrouwelijke preeklezers en voorgangers.

In de afgelopen periode zijn over het thema Kind & Avondmaal gespreksavonden, preken en KR-bezinningen gehouden. Het is nu tijd om de stand van zaken te bepalen en de voors en tegens te overwegen. We doen dit o.a. aan de hand van een notitie van ds. Pomp, een preek en een Nader Bekeken-artikel. We bespreken o.a. de wisselende Avondmaals-gebruiken in het eeuwenlange bestaan van de christelijke kerk; Bijbelteksten over instelling en vermaning; de boodschap die bij de sacramenten van Doop én Avondmaal past; de geloofsontwikkeling van kind tot volwassene. De beoordeling van dit geheel is binnen de KR gevarieerd.

In de NGK-kerkorde wordt de keuze tot het toelaten van kinderen aan het Avondmaal overgelaten aan de lokale kerken. Wij hechten waarde aan de ontwikkelingen in omliggende NGK-gemeenten en constateren dat dit onderwerp daar nu geen punt van bespreking is.

De KR besluit om het thema Kind & Avondmaal nu eerst te laten rusten en het weer op te pakken als daar concrete aanleiding toe bestaat.

Studenten zetten zich in voor de kwetsbare naasten in de samenleving

Traject studenten zetten zich in tijdens de IMPACTday op 30 mei
Studenten van het Traject van de Evangelische Hogeschool zetten zich donderdag 30 mei 2024 in voor de kwetsbare naasten in de samenleving. Dit doen ze door met diverse hulpvragen aan de slag te gaan: opruimen, schilderen, tuinieren, ontmoetingsactiviteiten bij verschillende instellingen etc. Met hun inzet halen ze geld op voor de Evangelische Hogeschool, die afhankelijk is van giften.

Het verschil maken
Een dag lang zetten studenten zich in voor diverse hulpvragen uit de breedte van de samenleving. Zij doen dit in Barneveld, Bennekom, Ede, Ermelo, Deelen en Hilversum. Voorafgaand aan deze actiedag vragen studenten hun eigen netwerk om hun inzet voor deze dag te sponsoren. De opbrengst hiervan gaat volledig naar de EH, omdat deze hogeschool afhankelijk is van giften.

Zo zorgen ze ervoor dat de EH blijft voortbestaan én maken ze zichtbaar wat de vorming van de EH in hun leven uitwerkt: een maatschappij waarbij je niet alleen aan je eigenbelang denkt, maar als christen het verschil maakt door om te zien naar anderen. Wilt u ook financieel bijdragen? Uw bijdrage is welkom op NL40ABNA 0448 3610 00 t.n.v. EH Amersfoort o.v.v. IMPACTday 2024 of via onze website: steuneh.nl/impactdaytraject2024. Wilt u de EH blijven steunen? Ga dan naar www.vriendenvaneh.nl.

Acties
Er zijn verschillende acties die de studenten gaan doen tijdens de IMPACTday.

 • In Barneveld doen de studenten activiteiten met een groep Oekraïense jongeren.
 • Bij TOP Bennekom doen ze diverse klussen, zoals pakketten inpakken en werken in de moestuin of kas.
 • In Ede gaan ze verschillende schilderklussen doen bij particulieren en helpen ze mee op een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Met name de moestuin opruimen en het buitenterrein schoonmaken.
 • In Ermelo doen de studenten zowel praktische klussen als sociale activiteiten bij ’s Heeren Loo en de IJsvogel (Zorggroep Noordwest-Veluwe). Ook helpen ze bij particulieren met tuinonderhoud, opruimen en verschillende klussen.
 • In Deelen gaan de studenten naar het AZC om verschillende creatieve en sportieve activiteiten te doen met asielzoekers.
 • In Hilversum helpen de studenten bij een woon-/zorgcentrum.

Over de Evangelische Hogeschool
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt. Dit jaar werken 56 studenten van het EH-Traject mee aan de IMPACTday. De IMPACTday wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Present. Stichting Present is een landelijke organisatie die hulpvragen en mensen die hulp willen geven aan elkaar verbindt.

Bericht van Inlia

Vluchtelingen letterlijk centraal op Bevrijdingsfestival

Midden op het festivalterrein staat het bootje ‘Hedir’, waarmee 78 mensen de Middellandse Zee overstaken. Ernaast een foto-expositie van het werk van de dokter van Lampedusa en de contouren van een andere vluchtelingenboot. Het lot van vluchtelingen en asielzoekers in nood staat dit jaar letterlijk centraal op het Bevrijdingsfestival Groningen. INLIA werkte samen met de festivalorganisatie, die de ‘Hedir’ naar Groningen haalde.

Mayday, Mayday, klinkt een stem over de koptelefoon. Naast de ‘Hedir’ kunnen bezoekers een geluidsimpressie beluisteren van de gevaarlijke vlucht over zee. Deze doet denken aan documentaire Fuocoammare, over de vlucht naar Lampedusa.

How many people? vraagt de kustwacht daarin.

250 people. Please, we beg you.

What is your position?

Please, we beg you. Save us.

What is your position?

My friend, hello?

Hello?

Duizenden mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Veilige, legale routes om hier te komen om asiel te kunnen vragen zijn er voor hen niet. De vluchtelingen die in 2014 in de boot zaten die vandaag op het festivalterrein staat, hadden geluk. Zij overleefden het. Net als de 282 opvarenden van de ‘Meneer Vrijdag’, die in 2013 overstaken naar Lampedusa. De contouren van deze boot staan naast de zeecontainer met de foto’s van dokter Pietro Bartólo. Een groepje jongeren zit op de achtersteven, met biertjes en hamburgers.

Wat wij kunnen doen

Een medewerker van INLIA vertelt hun waar ze op zitten. Ze zijn onder de indruk. “Maar”, vraagt een van de jongens, “Wat kunnen wíj nou doen? Zo’n groot probleem, zo ver weg, Europa is er verdeeld over.” De INLIA medewerker weet wel wat: “Je kunt bij de Europese verkiezingen op 6 juni stemmen op partijen die voor vluchtelingen opkomen en aan echte oplossingen werken. En je kunt in jouw dorp of stad opkomen voor goede opvang.” Het enige meisje zegt prompt: “Zie je nou wel dat je wel moet gaan stemmen voor het Europees Parlement?”

Een tweede groepje heeft wat gemist op het festivalterrein: “Er staat een bord met ‘Stand with Oekraïne’, maar ‘Stand with Gaza’ dan?” De medewerker heeft geen idee of dat bord ook ergens staat. “Maar INLIA staat voor alle vluchtelingen en asielzoekers in nood. Wij vangen ook staatloze Palestijnen op. We stand with people.” Het levert een boks op.

Dokter van Lampedusa ook in Europees Parlement

De foto-expositie toont het werk van dokter Pietro Bartólo op het kleine eiland Lampedusa en op zee. Hij onderzoekt alle vluchtelingen die daar – levend of dood – aankomen. Al 34 jaar. De dokter verlaat het eiland enkel om als lid van het Europees Parlement te pleiten voor een betere behandeling van vluchtelingen.

Naast hoopgevende beelden, bijvoorbeeld van een bevalling, laat de tentoonstelling de verschrikkingen van de vlucht zien. Uitputting, onderkoeling, honger en dorst. Gewonden, verminkten en doden. De foto’s zijn daarom niet geschikt voor kinderen. Volwassenen vinden het al moeilijk genoeg om de beelden te aanschouwen.

“Briljant in al zijn eenvoud”

Sommigen gaan liever niet naar binnen. Zij kunnen buiten informatie krijgen over Plan KAN[1], dat de asielopvang in Nederland fatsoenlijk, eerlijk en duurzaam wil regelen. Door mensen evenredig over gemeenten te verdelen in kleinschalige opvang; zo is er draagvlak en hoeft niemand buiten te slapen. Als iedere gemeente bijvoorbeeld 30 mensen per 10.000 inwoners opvangt, is er geen tekort. “Briljant in al zijn eenvoud”, zegt iemand, “Zo moet het gewoon!”

In het plan blijven mensen ook op één plek, zodat kinderen direct naar school kunnen en volwassenen aan het werk. Bezoekers zijn er snel uit dat Plan KAN een werkbare oplossing is, die nieuwkomers en de samenleving veel voordelen biedt. “Waarom doet de overheid dit niet?” roept een vrouw uit. Ze neemt een folder mee. “Je weet nooit waar het goed voor is.”

[1] Plan Kan is een initiatief van migratiedeskundige Carolus Grütters van de Radboud Universiteit, de gemeenten Utrecht en Tynaarlo, de Raad van Kerken in Nederland en INLIA.

Gedachtewisseling over “Je bent goed zoals je bent?”

Zoals eerder aangekondigd (Informail van 12 april) is er op 22 mei weer een Gedachtewisseling. We willen het hebben over de volgende punten:

 • “Je bent goed zoals je bent…” O ja? Waarom was Jezus dan nodig?
 • Waarvan moet je gered worden?
 • Hoe ziet je dagelijks leven er uit, als Jezus “de Baas” is?
 • Hoe word je zo’n mens?
 • Hoe denken en spreken twintigers, dertigers, … (enz.) hierover? Daarom een bijzonder welkom voor millenials en GenX-ers om hierover van elkaar te leren.

Mocht je de artikelen die we in de aankondiging van 12 april genoemd hebben gemaild willen hebben: mail ons!

Op woensdag 22 mei staat koffie en thee klaar vanaf 19:30 en om 19:45 willen we graag beginnen met het gesprek.

Grietje Wierenga, Martin de Vries

Ontmoeting in Stilte

Na de winterstop zijn we graag weer terug om met elkaar de Ontmoeting in Stilte weer op te pakken. In plaats van één keer in de maand, zullen we nu om de twee weken op woensdagavond  bij elkaar komen in de Abdijkerk. Bovendien een uur eerder, dus om 19.30 uur.

Voor de zomer willen we de volgende avonden bij elkaar komen:

15 en 29 mei, aanvang 19.30 uur

12 en 26 juni, aanvang 19.30 uur

De opzet blijft hetzelfde als voorheen. Dus we beginnen met een muziekstuk/lied en een bijbeltekst om te overdenken, aansluitend volgt plusminus 20 minuten stilte en we sluiten af met hetzelfde muziekstuk/lied.

Mocht je na afloop even een korte reactie willen geven op de bijeenkomst, dan is daarvoor gelegenheid.

Graag tot ziens in de Abdijkerk!

De ‘ontmoeting in stilte’ wordt georganiseerd door een groepje mensen van beide kerken in Aduard: Johan Sikkema, Anneke Stroetinga, Gerrie Meijer en Irene Visser.