Wat geloven wij?

We geloven wat de Bijbel ons vertelt over God en de mensen. Een dik boek en een lang verhaal, dat begint bij het begin: we geloven dat God de schepper is van alle dingen en dat Hij een plan heeft met deze wereld. De mensen hebben de relatie met God verbroken, met grote gevolgen voor die prachtige schepping. Maar God liet ons niet alleen, Hij herstelde de relatie met ons mensen door Zijn Zoon Jezus Christus. Als het kerstfeest is, vieren we dat Jezus naar de aarde kwam. Hij nam de verantwoordelijkheid voor al onze fouten op Zich en stierf daarvoor aan het kruis (Goede Vrijdag).

Maar dat is niet het einde van het verhaal. Jezus is opgestaan uit de dood! Het kruis en het lege graf zijn daarmee symbolen geworden van ons geloof. Hier denken we aan tijdens het Paasfeest. 40 dagen na zijn opstanding (Hemelvaart) ging Jezus terug naar Zijn Vader in de hemel, maar liet ons niet alleen. De Heilige Geest is bij ons en laat ons steeds weer weten dat wij met Hem verbonden zijn. De Geest helpt ons om te leven als christenen.

We geloven dat Jezus weer terugkomt op aarde. Dan zal Hij als rechter de balans opmaken en het oordeel vellen over alle mensen. Dat is het startpunt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin alles weer zo mooi is als Gods eerste plan.

In alle christelijke kerken wordt al sinds de tweede eeuw na Christus voor dit getuigenis, dat in de Bijbel staat beschreven, dezelfde samenvatting gebruikt: de Apostolische Geloofsbelijdenis.


De tekst van de Apostolische Geloofsbelijdenis (Apostolicum)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van de hemel en van de aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, van de Almachtige Vader,
van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en doden.

Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving van de zonden,
wederopstanding van het vlees,
en een eeuwig leven.

Amen.


Wil je naar aanleiding van deze prachtige belijdenis meer weten? Neem dan contact op met onze predikant of kijk op de volgende websites: