Van de Kerkenraad

Op 6 mei jl. vergaderde de KR. Bij de opening stonden we stil bij het beeld van de druivenstam en haar ranken: samen éen geheel met Christus, onze Roerganger en Redder.

Tijdens een evaluatiebijeenkomst eind deze maand zal de stand van zaken en de koers van de begeleide transitie van ds. Pomp met hemzelf en diverse betrokkenen besproken worden.

Desgevraagd geven we een advies aan de Jeugdcommissie en bespreken we ons wel & wee als ambtsdragers. We praten elkaar bij over de inzet van onze Pastorale Bezoekers. Enkele pastorale aangelegenheden worden besproken.

De KR heeft de middagdiensten in Regioverband geëvalueerd. Nadat NGK Oldehove het vorige seizoen was afgehaakt, zijn deze diensten dit seizoen georganiseerd in samenwerking met NGK Enumatil en NGK Grijpskerk. Het bezoek vanuit NGK Aduard aan deze middagdiensten is uiterst beperkt. Tegelijkertijd zijn er andere mogelijkheden voor het volgen van een middagdienst: bv. in NGK Zuidhorn, maar ook via internet. De KR heeft besloten om m.i.v. zomer-’24 te stoppen met de organisatie van Regiodiensten in Aduard.

In 2018 is in GKv Aduard – n.a.v. het M/V-Synodebesluit van destijds – besloten tot de aanstelling van ook vrouwelijke ouderlingen en diakenen. Voor vrouwelijke preeklezers/predikanten bleek destijds minder draagvlak in de gemeente te bestaan.

Inmiddels zijn we zes jaar verder en achtte de KR het tijd voor een evaluatie en vervolgbesluit.

We hebben deze jaren de zegenrijke inzet van vrouwelijke ambtsdragers in Aduard mogen ervaren. Tijdens Ontmoetingsdiensten en gezamenlijke diensten met de PKN hebben we ook vrouwelijke voorgangers meegemaakt. In NGK-gemeenten in onze omgeving gaan ook vrouwelijke preeklezers en predikanten voor. De KR besluit om nu ook in NGK Aduard ruimte te bieden voor vrouwelijke preeklezers en voorgangers.

In de afgelopen periode zijn over het thema Kind & Avondmaal gespreksavonden, preken en KR-bezinningen gehouden. Het is nu tijd om de stand van zaken te bepalen en de voors en tegens te overwegen. We doen dit o.a. aan de hand van een notitie van ds. Pomp, een preek en een Nader Bekeken-artikel. We bespreken o.a. de wisselende Avondmaals-gebruiken in het eeuwenlange bestaan van de christelijke kerk; Bijbelteksten over instelling en vermaning; de boodschap die bij de sacramenten van Doop én Avondmaal past; de geloofsontwikkeling van kind tot volwassene. De beoordeling van dit geheel is binnen de KR gevarieerd.

In de NGK-kerkorde wordt de keuze tot het toelaten van kinderen aan het Avondmaal overgelaten aan de lokale kerken. Wij hechten waarde aan de ontwikkelingen in omliggende NGK-gemeenten en constateren dat dit onderwerp daar nu geen punt van bespreking is.

De KR besluit om het thema Kind & Avondmaal nu eerst te laten rusten en het weer op te pakken als daar concrete aanleiding toe bestaat.

Uitnodiging voor de gemeentevergadering op 17 april

Je bent van harte welkom in de kerk op 17 april voor de gemeentevergadering. Dan komt het jaarverslag aan de orde en verder willen we met elkaar doorpraten over veranderingen in een
kerkelijk landschap. We willen om 19.45 beginnen en de inloop zal daarom vanaf 19.30 zijn.

De agenda ziet er zo uit:

1. Opening

2. CvB toelichting jaarverslag

3. Bijbelstudie

4. Pauze

5. Omgaan met veranderingen in een kerkelijk landschap

6. Sluiting

Graag tot ziens op 17 april!

Kerkelijke hereniging

Ter ere van de kerkelijke hereniging verschijnen er bij Buijten & Schipperheijn twee boeken. Het eerste boek, Niet zonder elkaar, is een bundel met interviews, columns, beschouwingen over het verleden, over de hereniging en over de toekomst. Voor dit boek geldt tot 1 juli een tijdelijke, verlaagde prijs van € 16,90 in plaats van € 19,90.

Het tweede boek is een jaarboek. We hebben de handen ineengeslagen met Steunpunt KerkenWerk en de Werkgroep Administratieve Ondersteuning om belangrijke informatie beschikbaar te maken. Dit boek kost € 16,90.

Mocht u interesse hebben in een van beide boeken, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba.