Collectedoelen april – juni

ZOA

ZOA werkt wereldwijd in meer dan 10 landen met een team van zo’n 1000 medewerkers. In crisisgebieden helpen ze mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen ze hen in staat stellen in vrede een waardig leven te leiden.

Tijdens crises bieden ze noodhulp, maar waar mogelijk richten ze ons op het herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw werken ze samen met de lokale bevolking, gericht op blijvende en duurzame verandering. Als christelijke hulporganisatie laten ze zich inspireren door het perspectief dat God verzoening en herstel zal brengen op aarde.

www.zoa.nl

 

Friedenstimme

In Rusland en de landen er omheen leven miljoenen mensen die onbekend zijn met het Evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Evangelisten eropuit om hun naasten over God te vertellen. Wij helpen dit werk mogelijk te maken omdat we geraakt worden door de nood van deze mensen. We geloven dat een mens alleen gelukkig kan zijn als hij Jezus kent.

Daarom weten wij ons verbonden met ruim 115 evangelisten. Wij zenden zelf niemand uit, maar helpen de Russische gemeenten om mensen af te zonderen voor de dienst van het Evangelie.

 • Wij geloven in de kracht van Gods woord.
 • Wij geloven dat Rusland Gods woord nodig heeft.
 • Wij steunen Russische evangelisten.

www.friedenstimme.nl

 

MAF (Mission Aid Fellowship)

Wij geloven dat iedereen bereikbaar moet zijn voor Gods Liefde. Mission Aviation Fellowship (MAF) is een non-profit vliegtuigmaatschappij met als doelstelling om iedereen waar hulp, goederen en het Evangelie moeilijk verkrijgbaar zijn te helpen. Dit doet MAF door de lucht, over wegen en over het water. Hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn en niemand mag onbereikbaar zijn.

MAF vliegt voor meer dan 2000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. Ze bieden medische hulp, ontwikkelingshulp, noodhulp bij rampen en zijn betrokken bij zending en evangelisatie.

www.maf.nl

 

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Dit doen we door gebed en:

 • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
 • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
 • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

www.opendoors.nl

 

De Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, samen met en namens kerken in Nederland- dat is de missie van DVN. Om dat te bereiken, werken ze samen met lokale keren en organisaties in het buitenland die daar volop mee bezig zijn, en het geloof delen, in woord en daad.

Inmiddels ondersteunen de Nederlandse partnerkerken allerlei programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd. Dat doen zij in samenwerking met Verre Naasten. Het gaat om programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, in woord en daad het geloof willen delen. Dit gebeurt door middel van de volgende programma’s

 • Kerkelijk opbouwwerk
 • Missionair werk
 • Diaconale projecten
 • Training
 • Noodhulp

Ze investeren vooral in mensen en zorgen er zo voor dat -in afhankelijkheid van onze Heer- het bereik, effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is.

https://verrenaasten.nl/

 

Stichting INLIA

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Wij zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Dit doen we door:

 • Bijstaan van individuele asielzoekers in nood.
 • Actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling
 • Terzijde staan van burgerlijke gemeente bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood.
 • Een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardig behandeling voor asielzoekers.

We zijn een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen. Het aanvankelijke kleine bureau is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten.

www.inlia.nl

Collectedoel biddag komende woensdag 13 maart

Voor komende woensdag hebben we de collecte aangepast . In plaats van kerk en diaconie wordt het nu voor E0 Metterdaad voor vluchtelingen uit Nagorno Karabach. De dienst is overigens in de Rehoboth kerk om 19.30
de Diaconie

Bestellen van collecte munten kan weer

Er zijn 2 soorten collectemunten:

 • Koperkleurig: € 0,80
 • Zilverkleurig: € 1,60
U kunt de munten bestellen door een bedrag over te maken op rekening :
NL 79 RABO 0348612559 t.n.v. Geref. kerk Aduard.
Onder vermelding van collecte munten en soort en aantal.
De Diaconie

COLLECTEDOELEN januari t/m maart 2024

Red een Kind

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties.

Ze kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat ze geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in de aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien. De duurzame werkwijze werkt, de kinderen ‘groeien’ letterlijk uit de armoede. Niet voor even maar voorgoed. Red een Kind is werkzaam in Kenia, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Conga en India.

www.redeenkind.nl

Leprazending

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: “jij hebt lepra”. Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, verstoten of weggestopt. Jezus zag om naar mensen met lepra, Hij genas hen en roept ons op: ‘ genees zieken, reinig melaatsen’.

Het is ons doel om in 2035 leprabesmetting gestopt te hebben. Dit doen we door lepra vroegtijdig op te sporen, snel te behandelen en zo besmetting te stoppen. Wij hebben de zorgprofessionals, de ziekenhuizen en de kennis, maar we kunnen lepra niet verslaan zonder hulp van jou en mensen zoals jij. Doe mee, laten we samen lepra geschiedenis maken.

www.leprazending.nl

Dorcas

“Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.”

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten

Deze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen.

Dorcas helpt jaarlijks honderdduizenden andere mannen, vrouwen en kinderen. Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te komen.

www.dorcas.nl

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is onderdeel van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Samen met 15 andere delegaties komen ze in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn. Ze werken vooral met vrijwilligers. Samen met professionals, actieve leden, jong talent en vaste medewerkers zetten ze zich in voor recht op gezondheid.

Wij zorgen dat mensen in kwetsbare posities niet vergeten worden en helpen hen. Ten eerste bekommeren we ons in Nederland om kwetsbare groepen zoals migranten zonder verblijfspapieren. Zij weten vaak niet de weg in het Nederlandse zorgsysteem of ze zijn bang opgepakt te worden vanwege hun verblijfsstatus. Ten tweede maken we met Operatie Glimlach operaties beschikbaar in het buitenland voor kinderen en jongvolwassenen met een schisis (hazenlip) of met brandwonden. Door het ontbreken van toegang tot medische/chirurgische zorg leven zij veelal uitgesloten van de samenleving. En we heten niet voor niets Dokters van de Wereld, dus we steunen ook verschillende internationale projecten via het Médecins du Monde-netwerk. Bijvoorbeeld projecten in Gaza, Syrië of Mali.

www.doktersvandewereld.org

Medair

Medair is een door christelijk geloof geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld. Sinds 1989 helpen we mensen in nood, ongeacht ras, overtuiging of nationaliteit om een crisis te overleven en weer op eigen benen te staan.

Wereldwijde noodsituaties komen steeds vaker voor. De meeste kwetsbare mensen zijn moeilijker te bereiken. Crises duren langer. We brengen levensreddende hulp naar gemeenschappen die hulp nodig hebben.

www.medair.org

Evangelisatie en moslims

Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.

 • Training en toerusting Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. Ze helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. Ze ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen.
 • Begeleiding van missionair werk: Ze ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen.
 • Ondersteuning van nieuwe gelovigen: Ze verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen, met een christelijke gemeente en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de moslimgemeenschap.

https://evangelie-moslims.nl

Collectemunten

Bestellen van collecte munten kan weer

Er zijn 2 soorten collectemunten:

 • Koperkleurig: € 0,80
 • Zilverkleurig: € 1,60

U kunt de munten bestellen door een bedrag over te maken op rekening : NL 79 RABO 0348612559 t.n.v. Geref. kerk Aduard. Onder vermelding van collecte munten en soort en aantal.

Givt app problemen!!!

We krijgen berichten dat de Givt app soms niet goed werkt of het helemaal niet doet. Er is een probleem bij Givt en de oplossing is nu de Givt app verwijderen en je dan opnieuw aanmelden.

Namens de Diaconie,
Bernard Meier.

Collectedoelen september – december 2023

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen zet zich al 65 jaar in voor een wereld zonder armoede. En dat doen we niet alleen. Overal ter wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te steken. Wilde Ganzen steunt honderden projecten per jaar. Met elk project geven we mensen een duwtje in de rug om armoede te doorbreken. Wilde Ganzen steunt overal ter wereld aanpakkers. Zij zorgen ervoor dat er in hun buurt een school, kraamkliniek of waterput wordt gebouwd.

Wilde Ganzen steunt ieder jaar honderden projecten in tientallen landen. Deze projecten worden altijd opgezet door stichtingen uit Nederland samen met lokale partners in het land waar het project plaats vindt.

www.wildeganzen.nl

 

Woord en Daad

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.

 • We willen op moeilijke plekken zijn. Waar we keuzemogelijkheden creëren voor mensen die nu nog leven in armoede, waardoor ze boven de armoede kunnen uitstijgen.
 • Thema’s waaraan we werken zijn: onderwijs, agrarische ontwikkeling, werk en opleiding, duurzaam water, noodhulp en weerbaarheid, beleidsbeïnvloeding.
 • Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. Want we weten: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze samen op weg naar een zelfstandig bestaan. We verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen.

www.woordendaad.nl

 

Dorcas

“Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.”

 

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.

Deze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen.

Dorcas helpt jaarlijks honderdduizenden andere mannen, vrouwen en kinderen. Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te komen.

www.dorcas.nl


Happietaria

Happietaria Groningen is een initiatief van de landelijke organisatie Tearfund. Gedurende het jaar vinden er meerdere Happietaria’s plaats in studentensteden door heel Nederland.

Happietaria is een pop-up restaurant dat als doel heeft om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor een project dat strijdt tegen onrecht en armoede. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om mensen bewust te maken van deze problematiek in de wereld. Elk jaar zetten honderden studenten zich vrijwillig in om een restaurant op te zetten en te runnen en zo het gekozen project onder de aandacht te brengen.

Happietaria Groningen is een maand lang geopend en volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren. Elk jaar gaat de opbrengst naar één of meerdere projecten in ontwikkelingslanden. In Groningen wordt Happietaria vanuit de vier christelijke studentenverenigingen C.S.F.R., GSV, Ichthus e n Navigators Studentenvereniging Groningen (N.S.G.) georganiseerd.

Happietaria Groningen zal zich in 2023 inzetten voor de problematiek in de Democratische Republiek Congo (DRC), Ethiopië en Zuid-Soedan door middel van een project van TearFund.

De problematiek in bovenstaande landen is vergelijkbaar. In Zuid-Soedan vindt 1 van de grootste stille rampen van dit moment plaats. De Congolezen hebben al meer dan twee decennia te maken met gewapende conflicten met meer dan 5,4 miljoen doden als gevolg. En de huidige vijandige politieke situatie in Ethiopië heeft decennialange spanningen tussen verschillende etnische groepen verder onder druk gezet.

De conflicten hebben duizenden mensenlevens gekost en massale vluchtelingenstromen op gang gebracht.

Dit project maakt het mogelijk dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Op die manier worden ze toegerust om de conflicten op eigen kracht aan te pakken en een proces van verzoening en vrede op gang te brengen in hun eigen gemeenschap. De nadruk zal tijdens deze projecten liggen bij jongeren.

www.happietaria.nl

 

Chris en Voorkom!

Chris en Voorkom! maakt kinderen en jongeren sterk. Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.

 Met ‘Chris, wat er ook is!’ bieden wij kinderen en jongeren een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon; sociaal- emotionele weerbaarheidstrainingen met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en risicogedrag; Daarnaast zijn we het kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat.

Met ‘Voorkom!’ bieden wij aan kinderen en jongeren weerbaarheidsinterventies aan kinderen, daarbij geven wij voorlichting over de gevolgen en gevaren van middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van trainingen en workshops die voornamelijk op scholen worden gegeven.

www.chrisvoorkom.nl


Voedselbank

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording

www.voedselbankennederland.nl

COLLECTEDOELEN juni, juli, augustus 2023

Stichting INLIA (in de week van de vluchteling)

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Wij zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Dit doen we door:

 • Bijstaan van individuele asielzoekers in nood.
 • Actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling
 • Terzijde staan van burgerlijke gemeente bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood.
 • Een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardig behandeling voor asielzoekers.

We zijn een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen. Het aanvankelijke kleine bureau is inmiddels uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten.

www.inlia.nl

 

Dit Koningskind

Dit Koningskind ondersteunt christenen bij moeiten van het leven met een beperking en inspireert en motiveert tot intensieve onderlinge verbondenheid omdat ieder mens nodig is in Gods gezin.Dit Koningskind is een vereniging met leden uit diverse kerken. Hun grondslag is de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord.

 • “Iedereen is nodig”, dat geloven wij bij Dit Koningskind. Daarom ondersteunen wij mensen met een beperking en de mensen om hen heen, thuis en in de kerk.
 • Met uw financiële bijdrage kunnen wij:
 • Onvergetelijke vakanties organiseren
 • Ontmoetingen faciliteren
 • Deskundig ledenadvies geven Themabijeenkomsten organiseren
 • Zo bouwen we samen aan Gods Koninkrijk.

https://www.ditkoningskind.nl/

 

Bibliotheekfonds TU Kampen/Utrecht

Al meer dan 75 jaar stelt het bibliotheekfonds geld beschikbaar aan de bibliotheek voor de aanschaf van boeken en tijdschriften en voor bijzondere uitgaven betreffende de bibliotheek (bijv. automatisering).

Bij de gefaseerde verhuizing van de Theologische Universiteit van Kampen naar Utrecht zal de bibliotheek pas in de laatste fase verhuizen, hopelijk direct naar een definitieve locatie. Intussen moeten uiteraard ook studenten en medewerkers in Utrecht bediend worden.

Al jaren wordt gewerkt aan het online beschikbaar stellen van publicaties door middel van licenties met uitgevers. De bibliotheek zou graag zien dat dit proces de komende jaren met kracht wordt verder gezet. Incidenteel (indien nodig en mogelijk) worden teksten gescand ten behoeve van digitale uitleen. Het digitaal beschikbaar stellen van een boek is voor de bibliotheek vaak veel duurder dan voor een particulier. Dat brengt dus extra kosten met zich mee.

Het Bibliotheekfonds, ooit kort na de Vrijmaking opgezet als Damescomité om de nieuwe bibliotheek in Kampen van boeken te voorzien, doet nu een beroep op alle kerkleden de komende jaren dit fonds extra te steunen. Zo kan de bibliotheek (digitale) boeken en publicaties beschikbaar blijven stellen aan onderzoekers, docenten, studenten en andere gebruikers van de bibliotheek.

https://tukampen.nl/bibliotheek/bibliotheekfonds/

 

Leger des Heils

Het Leger des Heils doet wat het gelooft: “God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen”

Het Leger des Heils helpt mensen. Mensen met een verhaal. Mensen die meer zijn dan hun ziekte, hun verslaving, hun schulden.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Het Leger de Heils ondersteunt mensen die hulp nodig hebben onder andere door:

 • Ambulante begeleiding
 • Beschermd wonen
 • Buurtwerk
 • Jeugdbescherming en begeleiding
 • Opvang
 • Verslavingszorg
 • Veldwerk en soepbus

https://www.legerdesheils.nl/

Collectedoelen maart, april en mei 2023

Medair

Medair is een door christelijk geloof geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld. Sinds 1989 helpen we mensen in nood, ongeacht ras, overtuiging of nationaliteit om een crisis te overleven en weer op eigen benen te staan.

Wereldwijde noodsituaties komen steeds vaker voor. De meeste kwetsbare mensen zijn moeilijker te bereiken. Crises duren langer. We brengen levensreddende hulp naar gemeenschappen die hulp nodig hebben.

www.medair.org

 

Evangelisatie en moslims

Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.

 • Training en toerusting Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. Ze helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. Ze ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen.
 • Begeleiding van missionair werk: Ze ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen.
 • Ondersteuning van nieuwe gelovigen: Ze verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen, met een christelijke gemeente en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de moslimgemeenschap.

https://evangelie-moslims.nl/

 

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Dit doen we door gebed en:

 • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
 • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
 • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

www.opendoors.nl

 

Leprazending

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: “jij hebt lepra”. Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, verstoten of weggestopt. Jezus zag om naar mensen met lepra, Hij genas hen en roept ons op: ‘ genees zieken, reinig melaatsen’.

Het is ons doel om in 2035 leprabesmetting gestopt te hebben. Dit doen we door lepra vroegtijdig op te sporen, snel te behandelen en zo besmetting te stoppen. Wij hebben de zorgprofessionals, de ziekenhuizen en de kennis, maar we kunnen lepra niet verslaan zonder hulp van jou en mensen zoals jij. Doe mee, laten we samen lepra geschiedenis maken.

www.leprazending.nl

 

Friedensstimme

In Rusland en de landen er omheen leven miljoenen mensen die onbekend zijn met het Evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Evangelisten eropuit om hun naasten over God te vertellen. Wij helpen dit werk mogelijk te maken omdat we geraakt worden door de nood van deze mensen. We geloven dat een mens alleen gelukkig kan zijn als hij Jezus kent.

Daarom weten wij ons verbonden met ruim 115 evangelisten. Wij zenden zelf niemand uit, maar helpen de Russische gemeenten om mensen af te zonderen voor de dienst van het Evangelie.

 • Wij geloven in de kracht van Gods woord.
 • Wij geloven dat Rusland Gods woord nodig heeft.
 • Wij steunen Russische evangelisten.

www.friedensstimme.nl

 

De Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, samen met en namens kerken in Nederland- dat is de missie van DVN. Om dat te bereiken, werken ze samen met lokale keren en organisaties in het buitenland die daar volop mee bezig zijn, en het geloof delen, in woord en daad.

Inmiddels ondersteunen de Nederlandse partnerkerken allerlei programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd. Dat doen zij in samenwerking met Verre Naasten. Het gaat om programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, in woord en daad het geloof willen delen. Dit gebeurt door middel van de volgende programma’s

 • Kerkelijk opbouwwerk
 • Missionair werk
 • Diaconale projecten
 • Training
 • Noodhulp

Ze investeren vooral in mensen en zorgen er zo voor dat -in afhankelijkheid van onze Heer- het bereik, effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is.

https://verrenaasten.nl/

 

Platform kerken Westerkwartier

Het Kerkelijk Platform Westerkwartier bestaat uit 26 kerken die zich gezamenlijk, en in samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties, inzetten voor: 

 • Bestrijding van eenzaamheid – Werkgroep Welzijn en Zorg
  In de gemeente Westerkwartier werken 26 kerken gezamenlijk mee aan verschillende initiatieven op het gebied van bestrijding armoede, het voorkomen en verlichten van eenzaamheid (ontmoetingsmiddagen in het Cultureel Centrum en in het Zonnehuis, “Samen aan Tafel” in de Gasthorn en seniorenmiddagen in “de Rank”) en werken aan werk.
 • Financiële hulpverlening – Stichting Noodfonds Westerkwartier
  Stichting Noodfonds Westerkwartier, kan onder voorwaarden, financiële hulp verlenen aan inwoners van de gemeente Westerkwartier.
 • Financiële begeleiding – Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier
  De gecertificeerde Maatjes van SchuldHulpMaatje Westerkwartier helpen bij het op orde brengen van administratie, als men het financiële overzicht kwijt is en/of betalingsachterstanden heeft. Ook zijn de maatjes een steun in de rug tijdens de periode van schuldsanering en helpenook voor langere tijd, om een budget weer onder controle te krijgen en te houden.
 • Werk en inkomen – Stichting DeWerkplaatZ
  De vrijwilligers van DeWerkplaatZ bieden hulp bij het vinden van passend werk en het vergroten van zelfvertrouwen.

https://pkwhelpt.nl/