Van het BM

Tijdens de opening van de vergadering op 25 maart jl. is stil gestaan bij de paradox van Pasen: de onschuldige Jezus droeg de ondragelijke last van vele, vele zondige mensen!

BM heeft kennisgenomen van de aanbevelingen van de kascontrolecommissie en de gezichtspunten van de Commissie van Beheer daarin. We hebben vastgesteld hoe daarin te handelen, nu en in de verdere toekomst. Ook hebben we een route gekozen om de BM-taak in te kunnen vullen t.a.v. de uitdagingen die in het verschiet liggen, betreffende o.a. onze financiële positie en predikantsvacature.

De voortgang in enkele lopende processen werd doorgenomen, zoals begeleide transitie, VOG-traject, digitale hulpmiddelen en de gemeentevergadering DV op woensdag 17 april a.s..

Met de nieuwe voorzitter van de Diaconie, br. Anton Reitsema, is overleg gevoerd betreffende het werkterrein van de diakenen. O.a. over collecte-toelichting en geldbeheer. Ook activiteiten betreffende zending & evangelisatie zijn besproken.

Onze gemeente kende voor de corona-periode twee manieren van avondmaalsviering: een zittende en een  gaande vorm. Na corona is in de praktijk alleen nog de gaande vorm gehanteerd. Het BM heeft ingestemd met het voorstel om deze praktisch gevormde werkwijze te formaliseren.

Biddag dienst komende woensdag 13 mrt

Komende woensdag is het Biddag voor Gewas en Arbeid. De kerkdienst samen met de PKN is dan om 19.30 uur in de Rehobothkerk. Voorganger is ds. Sita Hofstra. De collectie is voor Voedselbank Westerkwartier.

Na afloop van de dienst wordt u van harte uitgenodigd om een kop koffie te drinken in ’t Hoge Hof.

Van het BM.

Eerste punt van bespreking tijdens de BM-vergadering van 4 maart jl. waren de concept Jaarrekening-2023 en Begroting-2024, zoals opgesteld door de Commissie van Beheer. Waar nodig gaf de C.v.B.-delegatie toelichting op de gepresenteerde cijfers. Het geheel zal nu ter bespreking en fiattering voorgelegd worden aan de kerkenraad en diakenen. De bedoeling is om hier vervolgens ook aandacht aan te besteden op de gemeentevergadering van DV 17 april a.s.

De voortgang van enkele lopende processen wordt besproken, zoals de begeleide transitie van ds. Pomp en de Verklaringen Omtrent Gedrag van onze kerkvrijwilligers. Beide verlopen naar wens.

Praktische aspecten rond het af- en aantreden van ambtsdragers verdienen aandacht, evenals de agendapunten van komende vergaderingen met ouderlingen en diakenen. O.a. betreft dat kring-/wijkverdeling, evaluatie regiodiensten, het thema kind & avondmaal, actualisering van de Visie NGK Aduard en thema gemeenteavond.

We oriënteren ons globaal op consequenties die t.z.t. voort kunnen vloeien uit de vacante periode. Met vragen zoals: wat betekent dit voor o.a. preekbeurten en catechese, welk profiel heeft onze gemeente en welk type predikant past daarbij, welke traktementsruimte hebben wij en welke predikantstaken passen daar dan bij? Het is nog niet zo ver, maar een goede voorbereiding is het halve werk…

Oproep bijdrage kerk in evenementenweek Aduard

Het BM is op korte termijn op zoek naar enkele enthousiastelingen die namens onze kerk willen meedenken met de organisatie van een evenementenweek in het dorp. Zie onderstaande oproep. Mocht je hieraan willen bijdragen; meld je dan bij Cennie (scriba.gkv.aduard@gmail.com).


In vroeger jaren kende ons dorp een evenementenweek, waarin diverse activiteiten georganiseerd werden voor de inwoners van Aduard. De laatste jaren heeft er niet meer een dergelijke evenementenweek plaatsgevonden. Bij Dorpsbelangen horen we van verschillende kanten dat mensen dit erg jammer vinden en graag een evenementenweek terug zouden willen.

Als het nieuwe bestuur van Dorpsbelangen Aduard willen wij graag verkennen of we een dergelijke week weer kunnen organiseren.

Tegelijk bereikte ons het bericht dat de muziekvereniging CMV Juliana in 2024, 100 jaar bestaat. Zij willen het jaar 2024 – 2025 gebruiken om diverse activiteiten te organiseren en willen dat jaar in juni 2025 afsluiten met een zogenaamd Abdijfestival: een soort evenementenweek.

Graag willen we beide evenementen combineren en als Dorpsbelangen Aduard samen met CMV Juliana in juni 2025 een evenementenweek /een Abdijfestival in Aduard organiseren. Het lijkt ons geweldig als we daarbij ook hulp krijgen vanuit andere verenigingen/commissies uit het dorp. Het geeft de evenementen week een boost (hoe meer activiteiten, hoe leuker) en daarbij zet het uw eigen vereniging ook positief op de kaart.

Daarom willen we u als organisatie graag uitnodigen om ook in deze evenementenweek, vanuit uw eigen commissie of vereniging, activiteiten te organiseren. Zo maken we er gezamenlijk een leuke, mooie week van, met tal van verschillende activiteiten voor ons mooie dorp Aduard.

Om te verkennen wat er mogelijk is, willen we u als organisatie van harte uitnodigen voor een eerste bijeenkomst over dit onderwerp op donderdag 23 november a.s. om 20.00 uur in de Meeden. Tijdens deze avond zullen we samen met CMV Juliana de eerste gedachten over een evenementenweek/Abdijfestival presenteren. We hopen dat het u lukt om te komen en met ons mee te denken en hopen van harte op uw komst!