Uit en voor de gemeente

Pasen valt vroeg dit jaar. De vroegste datum voor Pasen is 22 maart. Maar dat komt niet zo vaak voor. Iets vaker valt het op 23 maart. Ook dat is maar eens in de 105 jaar. De laatst mogelijke
paasdatum is 25 april. Het heeft met de maanstand en met de dagen van de week te maken. Jezus stierf wel op een vaste dag. Maar het feit van zijn sterven en het feest van zijn opstanding vieren we op verschillende data.
Pasen is belangrijk: we vieren de overwinning op het kwaad en op de dood. God heeft het offer van zijn Zoon aanvaard. Hij wekt Hem op, en de Zoon staat op. Hij neemt het leven weer. Maar niet
hetzelfde leven: zijn lichaam is een verheerlijkt lichaam. En eens zullen we daarin delen. Het is goed om rond deze dagen je te verdiepen in de verschillende evangelisten. Elk vertelt
hetzelfde verhaal toch vanuit een ander gezichtspunt. Dan worden sommige details juist benadrukt en andere details weggelaten. Om één voorbeeld te geven: Matteüs vertelt als enige van het berouw van Judas. En wat er dan verder op volgt. Lucas vertelt het ook, maar dan in zijn tweede boek Handelingen. En er zijn verschillen: bij Matteüs wordt de akker niet door Judas gekocht, al is het wel van het beloningsgeld. Daarbij maakt hijzelf een einde aan zijn leven. Bij Lucas koopt Judas de akker zelf en krijgt hij een ongeluk op de akker. De akker krijgt dezelfde naam: bloedakker, maar de aanleiding is verschillend. En zo zijn er wel meer verschillen aan te geven. Dat heeft ook te maken met het gezichtspunt en het doel van de evangelist. Tegelijk: Jezus sterft onschuldig aan het kruis en daarna staat Hij weer op uit de dood. Hierover zijn geen verschillen. Dit is het centrum waar het allemaal om gaat. God: U zij de glorie.

HJJP