De Nederlandse Gereformeerde Kerken: hoopvol onderweg in Gods wereld


“Wat gescheurd was, wordt weer heel”

Op zaterdag 15 april jl. zijn in Zoetermeer de formele besluiten genomen om als NGK en GKv per 1 mei a.s. één kerkverband te vormen: de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Dat moment van besluitvorming was het slotakkoord van een jarenlang proces van naar elkaar toegroeien als kerken én van organisatorische en kerkrechtelijke voorbereidingen. Aan God alle eer voor de weg die Hij met deze kerken gaat.

Het formele eenwordingsbesluit luidt als volgt:

‘De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), in generale synode bijeen, en de Nederlands Gereformeerde Kerken, in landelijke vergadering bijeen, besluiten zich per 1 mei 2023 te verenigen tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken.’

Het afgeleide tweede besluit bevat zorgvuldig uitgewerkte bepalingen die onder andere continuïteit waarborgen en het geldend recht vastleggen. Daartoe aanvaarden de Nederlandse Gereformeerde Kerken de kerkorde en regelingen die zijn vastgesteld door de LV/GS van Zoetermeer.

De twee voorzitters van respectievelijk de landelijke vergadering van de NGK en de generale synode van de GKv hebben deze besluiten met hun handtekening bekrachtigd.

Wat nu?
Deze eenwordingsbesluiten hebben betrekking op het landelijk verband van kerken. Plaatselijke kerken die tot aan 1 mei nog bij het landelijke verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken of van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) horen, gaan per 1 mei aanstaande automatisch over naar het landelijke verband van de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken. Over de praktische en organisatorische consequenties daarvan zijn alle plaatselijke kerken geïnformeerd.

Of en zo ja op welke manier een plaatselijke kerk nauwe banden aangaat met een kerk die tot aan 1 mei tot het andere landelijke kerkverband behoort hangt van veel factoren af, maar wordt op geen enkele manier vanuit het landelijke kerkverband opgelegd. Op veel plaatsen bestaan die nauwe banden al, tot en met volledig samenwerkende en samenwerkingsgemeenten; op andere plaatsen is er geen kerk uit het andere kerkverband in de nabije omgeving, of is er om andere redenen geen aanleiding om de banden aan te halen. Hoe een plaatselijke kerk hierin handelt, bepalen kerkenraad en gemeente samen.

Op regionaal niveau verandert er wel het een en ander, omdat de huidige GKv-classes en NGK-regio’s samengevoegd en opnieuw ingedeeld zijn.

Viering
De landelijke eenwording van NGK en GKv wordt D.V. op 12 mei a.s. in de Jacobikerk in Utrecht gevierd. Aan plaatselijke kerken is gevraagd om op 14 mei aandacht te besteden aan de eenwording. Daarvoor is allerhande materiaal beschikbaar, waar kerken naar eigen inzicht gebruik van kunnen maken. Informatie over de eenwording en over de vieringen is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl.