Oud papier

Zaterdag 25 mei a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:30 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Ontmoeting in Stilte

Ontmoeting in Stilte

Aanstaande woensdag 29 mei is er weer een Ontmoeting in Stilte in de Abdijkerk, aanvang 19.30 uur

Noteer ook alvast de volgende Ontmoetingen:
12 en 26 juni, aanvang 19.30 uur

De opzet van de bijeenkomst is als volgt: we beginnen met een muziekstuk/lied, aansluitend volgt plusminus 20 minuten stilte en we sluiten af met hetzelfde muziekstuk/lied.

Mocht je na afloop even een korte reactie geven op de bijeenkomst, dan is daarvoor gelegenheid.

Graag tot ziens in de Abdijkerk!

De Ontmoeting in Stilte wordt georganiseerd door een groepje mensen van beide kerken in Aduard: Johan Sikkema, Anneke Stroetinga, Gerrie Meijer en Irene Visser.

za 24 feb – Oud papier

Zaterdag 24 februari a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

COLLECTEDOELEN januari t/m maart 2024

Red een Kind

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties.

Ze kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat ze geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in de aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien. De duurzame werkwijze werkt, de kinderen ‘groeien’ letterlijk uit de armoede. Niet voor even maar voorgoed. Red een Kind is werkzaam in Kenia, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Conga en India.

www.redeenkind.nl

Leprazending

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: “jij hebt lepra”. Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, verstoten of weggestopt. Jezus zag om naar mensen met lepra, Hij genas hen en roept ons op: ‘ genees zieken, reinig melaatsen’.

Het is ons doel om in 2035 leprabesmetting gestopt te hebben. Dit doen we door lepra vroegtijdig op te sporen, snel te behandelen en zo besmetting te stoppen. Wij hebben de zorgprofessionals, de ziekenhuizen en de kennis, maar we kunnen lepra niet verslaan zonder hulp van jou en mensen zoals jij. Doe mee, laten we samen lepra geschiedenis maken.

www.leprazending.nl

Dorcas

“Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.”

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten

Deze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen.

Dorcas helpt jaarlijks honderdduizenden andere mannen, vrouwen en kinderen. Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te komen.

www.dorcas.nl

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is onderdeel van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Samen met 15 andere delegaties komen ze in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn. Ze werken vooral met vrijwilligers. Samen met professionals, actieve leden, jong talent en vaste medewerkers zetten ze zich in voor recht op gezondheid.

Wij zorgen dat mensen in kwetsbare posities niet vergeten worden en helpen hen. Ten eerste bekommeren we ons in Nederland om kwetsbare groepen zoals migranten zonder verblijfspapieren. Zij weten vaak niet de weg in het Nederlandse zorgsysteem of ze zijn bang opgepakt te worden vanwege hun verblijfsstatus. Ten tweede maken we met Operatie Glimlach operaties beschikbaar in het buitenland voor kinderen en jongvolwassenen met een schisis (hazenlip) of met brandwonden. Door het ontbreken van toegang tot medische/chirurgische zorg leven zij veelal uitgesloten van de samenleving. En we heten niet voor niets Dokters van de Wereld, dus we steunen ook verschillende internationale projecten via het Médecins du Monde-netwerk. Bijvoorbeeld projecten in Gaza, Syrië of Mali.

www.doktersvandewereld.org

Medair

Medair is een door christelijk geloof geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld. Sinds 1989 helpen we mensen in nood, ongeacht ras, overtuiging of nationaliteit om een crisis te overleven en weer op eigen benen te staan.

Wereldwijde noodsituaties komen steeds vaker voor. De meeste kwetsbare mensen zijn moeilijker te bereiken. Crises duren langer. We brengen levensreddende hulp naar gemeenschappen die hulp nodig hebben.

www.medair.org

Evangelisatie en moslims

Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.

  • Training en toerusting Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. Ze helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. Ze ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen.
  • Begeleiding van missionair werk: Ze ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen.
  • Ondersteuning van nieuwe gelovigen: Ze verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen, met een christelijke gemeente en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de moslimgemeenschap.

https://evangelie-moslims.nl

Dit Koningskind: activiteiten in 2024

Online themabijeenkomst levend verlies (1) – Het liefst overleef ik mijn eigen kind
Donderdag 25 januari van 20:00-21:30

Online gespreksgroep – Als één van je ouders autisme heeft
Woensdag 31 januari van 20:00-21:30

Ontdekzondag
Zondag 4 februari

Themabijeenkomst levend verlies – Loyaliteit en rouw in het gezin (Zwolle)
Maandag 12 februari van 20:00-22:00

Themabijeenkomst – Voor partners van iemand met (vermoeden van) autisme (regio Noord)
Woensdag 28 februari van 19:45 – 22:00

Online themabijeenkomst levend verlies (2) – Mijn kinderen kwamen mij tekort
Donderdag 29 februari van 20:00-21:30

Online gespreksgroep- Voor vrouwen met een partner met (vermoeden van) autisme
Donderdag 7 en 28 maart en 11 en 25 april van 20:00 – 21:30

Online themabijeenkomst levend verlies (3) – Rouwen kan je niet alleen
Donderdag 21 maart van 20:00-21:30

Regelmatig worden er online nieuwe activiteiten toegevoegd

Collectemunten

Bestellen van collecte munten kan weer

Er zijn 2 soorten collectemunten:

  • Koperkleurig: € 0,80
  • Zilverkleurig: € 1,60

U kunt de munten bestellen door een bedrag over te maken op rekening : NL 79 RABO 0348612559 t.n.v. Geref. kerk Aduard. Onder vermelding van collecte munten en soort en aantal.

za 27 jan – Oud papier

Zaterdag 27 januari a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

di 20 feb – Bijeenkomst PCOB

Uitnodiging voor de leden en belangstellenden.

Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst op dinsdag 20 februari a.s., aanvang 14.30 uur in De Rank, Westergast 8, 9801AZ Zuidhorn.

Het eerste deel van de bijeenkomst bestaat uit de jaarlijkse ALV (Algemene Ledenvergadering) over het jaar 2023.

Daarna is de spreker van deze middag Mevr. Esther Rijkens, kandidaat-notaris bij kantoor Smid Netwerk Notarissen Zuidhorn over het onderwerp “Volmacht / Erfrecht”

U bent van harte welkom, uiteraard is ook in 2024 de toegang voor belangstellenden gratis.

‘Ruimte en richting’: rapport over homoseksualiteit in de kerk

Laat homoseksuele broers en zussen die samenleven in een relatie van liefde en trouw deelnemen aan het avondmaal, en geef hun ruimte om ambtsdrager te worden. Dat zijn twee van de adviezen van de Studiecommissiehomoseksualiteit in de kerk aan de Synode van Deventer.

Die commissie heeft in december haar bevindingen gepresenteerd in een rapport aan de synode. Ze heeft uitgebreid werk gemaakt van de beantwoording van de vraag: wat heeft de gemeente van Christus te bieden aan lesbische zusters en homofiele broeders in haar midden?

De vraag om zich te buigen over dit onderwerp kwam uit de kerken. In 2017 kreeg de commissie opdracht om een Schriftuurlijk onderbouwde waardering te geven van mogelijke seksuele relaties. De opdracht werd later uitgebreid met de vraag om de volgende zaken te beschrijven: hoe de christelijke gemeente veiligheid kan bieden aan mannen en vrouwen die niet in staat zijn om de weg te volgen die Genesis 2:24 wijst; hoe de christelijke gemeente ondersteuning kan bieden aan wie op grond van teksten als Matteüs 19:12 en 1 Korintiërs 7:37 kiezen voor een celibataire levensstijl; en hoe een kerkenraad kan handelen als gemeenteleden een homoseksuele relatie aangaan die naar het oordeel van de kerkenraad niet overeenstemt met de Schriftuurlijke norm. In het recent gepresenteerde rapport komen al deze vragen uitgebreid aan de orde. Het is tot stand gekomen in nauw contact met lhb’ers in de kerk, die in het rapport ook zelf aan het woord komen.

Het rapport mondt zoals gezegd uit in een aantal adviezen aan de synode. Voorop staat: stimuleer en faciliteer in de plaatselijke kerken het gesprek over homoseksualiteit. Elke kerkenraad heeft het rapport daarom als het goed is rechtstreeks ontvangen. De inhoud van het rapport kan dienen als leidraad voor het gesprek, en de commissie doet concrete voorstellen – deels in het rapport, deels later online op www.ngk.nl – voor vormen waarin je in de gemeente het onderwerp homoseksualiteit (verder) kunt gaan bespreken. De commissie adviseert vervolgens zoals gezegd over deelname aan het avondmaal en over het ambtsdragerschap van homoseksuele broers en zussen die samenleven in een relatie van liefde en trouw. Over thema’s als het kerkelijk bevestigen van een verbintenis en gendervraagstukken zouden nieuw in te stellen commissies zich moeten gaan buigen.

De afgevaardigden naar de synode zullen het rapport D.V. op 8 maart a.s. verkennend bespreken. Eind juni volgt naar verwachting verdere inhoudelijke bespreking en besluitvorming. De bevindingen van de commissiezijn niet bedoeld als eindpunt van de bezinning binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Het moderamen (bestuur) van de synode schrijft: ‘We bidden dat dit rapport onder Gods leiding met alle wijsheid en fijngevoeligheid bestudeerd en besproken zal worden. Wij vertrouwen erop dat dan de besluitvorming tot zegen van alle betrokkenen kan zijn en tot opbouw van Gods kerk.’

Je vindt het rapport op de homepage van www.ngk.nl. Als je dit bericht online leest, kun je het downloaden door hier te klikken.